KDC AandachtsLab richt zich op kinderen t/m 18 jaar met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Een EMB kind heeft zowel ernstige verstandelijke als ernstige motorische beperkingen (kunnen niet zelf zitten of lopen), maar veelal ook zintuigelijke stoornissen (auditieve beperkingen en visus stoornissen), spraak/taal stoornissen (hebben nauwelijks mogelijkheden om enige vorm van taal zoals, spraak, gebaren of symbolen te gebruiken).

EMB kinderen zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op meerdere met elkaar interfererende gezondheidsproblemen. Hierbij valt te denken aan vergroeiingen van het skelet, luchtweginfecties, epilepsie, spasticiteit en reflux (het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm). De oorzaak van de EMB is gelegen in verschillende diagnoses zoals bijvoorbeeld het RETT syndroom, het syndroom van Down, het Angelman syndroom, stofwisselingsziekten of een cerebrale parese (aangeboren hersenbeschadiging).

Ondanks de diversiteit binnen de groep EMB, is er één gemeenschappelijk kenmerk, namelijk dat ze op alle terreinen van het dagelijkse leven en gedurende de hele dag volledig afhankelijk zijn van anderen

Om tot een passend advies te komen zal KDC AandachtsLab altijd minimaal twee gesprekken met ouders/ begeleiders voeren en het betreffende kind een wenmiddag op KDC AandachtsLab toelaten. Het advies van de orthopedagoog wordt als bindend gehanteerd.

Juiste indicatie

De kinderen hebben een geldige indicatie nodig voor behandeling groep waarmee zij de kosten van het KDC AandachtsLab kunnen voldoen.  

Toch is het niet zo dat alle kinderen uit de doelgroep zomaar terecht kunnen bij KDC AandachtsLab. Wij vinden het van essentieel belang dat we het kind dat zich aanmeldt ook voldoende kunnen bieden. Uiteraard moet het personeel bijvoorbeeld de medische handelingen die nodig zijn voor een kind beheersen of zich eigen maken (denk aan sonde, uitzuigen, epilepsiemedicatie, zuurstof toedienen enzovoort). De veiligheid van elk kinds staat voorop.

Andersom is het van belang dat iedereen in de groep die uiteindelijk ontstaat een prettige plek heeft. Door kinderen waarbij sprake is van risicovol gedrag, zou de veiligheid van andere (kwetsbare) kinderen in het geding kunnen komen. Een belangrijk aspect is, dat de kinderen binnen de groep geen gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen.

Om tot een passend advies te komen zal KDC AandachtsLab altijd minimaal twee gesprekken met ouders/ begeleiders voeren en het betreffende kind een wenmiddag op KDC AandachtsLab toelaten. Het advies van de orthopedagoog wordt als bindend gehanteerd.